ข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ครั้งที่ 1 : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Self Assessment) วันที่ 3

11/01/2567    Create by มธุรา แสนทวี

                       วันที่ 5 มกราคม 2567 กลุ่มพัฒนาระบบริหาร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ครั้งที่ 1 : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Self Assessment) (วันที่ 3) โดยมี นางพรทิพย์ แก้วมูลคำ และนางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค เป็นวิทยากร และมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร โดยคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อทบทวนผลการประเมิน (จุดเด่น, โอกาสในการปรับปรุง) ตลอดจนร่วมกันแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ พิจาณาการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย หมวด 4 การวัด วิเคระาห์ และจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ครั้งที่ 1 : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Self Assessment) วันที่ 2

11/01/2567    Create by มธุรา แสนทวี

                       วันที่ 4 มกราคม 2567 กลุ่มพัฒนาระบบริหาร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ครั้งที่ 1 : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Self Assessment) (วันที่ 2) โดยมี นางพรทิพย์ แก้วมูลคำ และนางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค เป็นวิทยากร และมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร โดยคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อทบทวนผลการประเมิน (จุดเด่น, โอกาสในการปรับปรุง) ตลอดจนร่วมกันแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ พิจาณาการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร และหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ครั้งที่ 1 : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Self Assessment)

11/01/2567    

                       วันที่ 3 มกราคม 2567 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ครั้งที่ 1 : การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Self Assessment) โดยเวลา 08.45 น.นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายณัฐพล ตั้งวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงานและมีนางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค เป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมโครงการ เวลา 09.00 น.คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมอภิปราย เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่างการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เพื่อทบทวนการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ เพื่อทบทวนผลการประเมิน (จุดเด่น, โอกาสในการปรับปรุง) ตลอดจนร่วมกันพิจารณาการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

 

งานพัฒนาระบบราชการ

งานยุทธศาสตร์และปฏิรูป

งานพัฒนาระบบคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์กร (PMQA)

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ปปง.
Public Sector Development Unit AMLO

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 4063
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล amlopsd@gmail.go.th