ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของสำนักงาน ปปง. ครั้งที่ 1/2564

18/07/2565    

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการขอปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงาน ปปง. ตามแนวทางของหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม โดยแนวทางดังกล่าวกำหนดให้ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงาน ปปง. ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งส่วนราชการใหม่ จำนวน 4 ส่วนราชการ ได้แก่ (1) กองคดี 4 (2) กองคดี 5 (3) กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (4) กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน และเห็นชอบการยุบเลิกหรือยุบรวมภารกิจ/หน่วยงานที่มีอยู่เดิม (One-in, X-out) จำนวน 1 ส่วนราชการ คือ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ครั้งที่ 2 : การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) วันที่ 2

16/03/2565    Create by วารุณี โชคชัยทิพย

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ปปง. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ครั้งที่ 2 : การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) วันที่ 2 โดยในเวลา 09.00 น.  นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ผู้ตรวจรับรองรางวัลเลิศรัฐ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) และประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ หมวด 1 การนำองค์การ, หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์, หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้, หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร, หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องวาสุกรี ชั้น 5 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข   

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ครั้งที่ 2 : การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) วันที่ 1

16/03/2565    Create by wailapat

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ร้อยตำรวจเอก ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ครั้งที่ 2 : การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) โดยมี นางสาวมนต์สินี เห็นพร้อม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นเวลา 09.30 น. นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ผู้ตรวจรับรองรางวัลเลิศรัฐ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (PMQA รายหมวด) และ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) และประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ หมวด 1 การนำองค์การ, หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และหมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องวาสุกรี ชั้น 5 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

 

งานพัฒนาระบบราชการ

งานยุทธศาสตร์และปฏิรูป

งานพัฒนาระบบคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์กร (PMQA)

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ปปง.
Public Sector Development

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 4063
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล amlopsd@gmail.go.th