ข่าวกิจกรรม

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารสำนักงาน ปปง.

06/10/2566    Create by ภิญณิมา

                                                                                                                                                                                                                                                        วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ประธานกรรมการ ปปง.) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.       ในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารสำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านความมั่นคง โดยการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุปได้ดังนี้ เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง. ให้มีความโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานผลักดันการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความคาดหวังของประชาชน เช่น การปราบปรามผู้มีอิทธิพลการปราบปรามยาเสพติดเพื่อคืนลูกหลานให้กับครอบครัว การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลเป็นสำคัญ เร่งรัดดำเนินการเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทการทำงานของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะที่เป็นประเทศที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลในระดับเดียวกับนานาอารยประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเงินของประเทศไทย และสร้างความน่าเชื่อถือด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ส้รางภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายภาคประชาชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยในรูปแบบความร่วมมือ ปปง. ภาคประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักคุณธรรมและสุจริต       นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำว่า ในการขับเคลื่อนนโยบายนั้น สิ่งสำคัญคือ การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงาน จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมฟอกเงินให้หมดสิ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรฟอกเงิน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสังคมโลกด้วย

 

งานพัฒนาระบบราชการ

งานยุทธศาสตร์และปฏิรูป

งานพัฒนาระบบคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์กร (PMQA)

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ปปง.
Public Sector Development Unit AMLO

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 4063
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล amlopsd@gmail.go.th