ข่าวกิจกรรม

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารสำนักงาน ปปง.

06/10/2566    Create by ภิญณิมา

                                                                                                                                                                                                                                                        วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ประธานกรรมการ ปปง.) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.       ในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารสำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านความมั่นคง โดยการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุปได้ดังนี้ เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ปปง. ให้มีความโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานผลักดันการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความคาดหวังของประชาชน เช่น การปราบปรามผู้มีอิทธิพลการปราบปรามยาเสพติดเพื่อคืนลูกหลานให้กับครอบครัว การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลเป็นสำคัญ เร่งรัดดำเนินการเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทการทำงานของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะที่เป็นประเทศที่มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลในระดับเดียวกับนานาอารยประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเงินของประเทศไทย และสร้างความน่าเชื่อถือด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ส้รางภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายภาคประชาชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยในรูปแบบความร่วมมือ ปปง. ภาคประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักคุณธรรมและสุจริต       นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำว่า ในการขับเคลื่อนนโยบายนั้น สิ่งสำคัญคือ การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงาน จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมฟอกเงินให้หมดสิ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรฟอกเงิน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสังคมโลกด้วย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” เพิ่มเติม

07/08/2566    Create by ภิญณิมา

                                                                                                                                                             วันที่ 4 สิงหาคม 2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” เพิ่มเติม        โดยในเวลา 08.45 น. พลตำรวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานในพิธีเปิด และนายณัฐพล ตั้งวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน โดยมี นางพรทิพย์ แก้วมูลคำ และนางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย เรื่อง การจัดทำกระบวนการทำงานและความสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ เพื่อทบทวน/จัดทำกระบวนการดำเนินการกับทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบ (End to End Process) และจัดทำกระบวนการทำงานที่สำคัญและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญของสำนักงาน ปปง. โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12

 

งานพัฒนาระบบราชการ

งานยุทธศาสตร์และปฏิรูป

งานพัฒนาระบบคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์กร (PMQA)

 
คู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์
 
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ปปง.
Public Sector Development Unit AMLO

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 4063
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล amlopsd@gmail.go.th