PMQA
  • เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

          -เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 (รายหมวด)

          -คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 พ.ศ.2560 (PMQA 4.0)

          -คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 (PMQA 4.0)

          -หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

          -หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565

  • แผนพัฒนาองค์การ

          - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

          - แบบฟอร์ม 5

          - แบบฟอร์ม 6

  • สรุปผลโครงการประชุม

          - รายงานสรุปผลโครงการประชุมปฎิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)" ประจำปีพ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 : การจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ

          - รายงานสรุปผลโครงการประชุมปฎิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)" ประจำปีพ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 : การประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ

      


จำนวนดาวน์โหลด 1 จำนวนผู้เข้าชม 1,672
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ปปง.
Public Sector Development Unit AMLO

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 แผนที่
โทรศัพท์ +66 2219 3600 ต่อ 4063
โทรสาร +66 2219 3622
อีเมล amlopsd@gmail.go.th